Skolan

Skolans A-WDenna sida är under omarbetning (senast redigerad 2010-02-23)


Bakgrund
1993 beslutade kommunen att Böskolan skulle vara en småskola med endast klass 1-3. Några föräldrar som då hade sina barn i de yngre åldarna ville bevara sin närskolan och även utöka skolan att omfatta även de högre åldrarna och undersökte då möjligheterba att starta en friskola. Efter mycket arbete och många turer fick man den 13 maj 1993 ett JA från Skolverket. Så bildades då den skola som vi har idag.
Böskolans Styrelse (Ekonomiska föreningen)
Böskolans styrelse består av 6-8 föräldrar som tillsammans med Rektor och tre lärare har styrelsemöten en gång i månaden. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att ansvara för ekonomin vilket innebär full insyn i driften av skolan, kontakt med kommun och myndigheter, ombyggnationer, m m. Styrelsen anställer även rektor och ansvarar för att alla föräldrar till barn på skolan får insyn i och information om skolans verksamhet.
Skolans verksamhet finansieras till 100% av kommunala medel. Dessa pengar består huvudsakligen av en elevbidrag för skolan och fritidsverksamheten. Dessutom finns bidag att söka för elever i behov av särskilt stöd. Böskolan driver Fritidsverksamhet i skolans lokaler för barn i förskoleklass till årskurs 3. Fritids är öppet 13.20 – 17.30. Månadsavgiften för barn 1 är 2% av hushållsinkomsten dock max 840kr/mån. För barn 2 är det 1% av hushållsinkomsten dock max 420kr/mån.
Några övriga avgifter för att ha sitt barn på Böskolan finns inte. Däremot är det önskvärt om alla familjer som har barn på skolan är medlemmar i Böskolans Friskola ekonomisk förening. Medlemsavgiften är 100kr per vårdnadshavare och medlemskapet gäller så länge man har barn på skolan. Som medlem har man rätt att deltaga på den årliga föreningsstämman.
Skolplan
Alla vårdnadshavare, till barn som börjar på Böskolan, får ett exemplar av den skolplan som tagits fram av Böskolans styrelse. I skolplanen finns visionen om verksamheten och dess övergripande strävansmål för vårdnadshavare, elever och personal .
Utanför Rektorsexpeditionen finns en brevlåda där du kan lägga meddelanden till den Ekonomiska styrelsen.

Föräldraförening (Trivsel föreningen)
På Böskolan finns en mycket aktiv Föräldraförening i vilken man blir medlem genom att betala in en årlig avgift på 200.-/familj. Föräldraföreningens arbete går ut på att ”sätta guldkant” på barnens skoldag. Bland annat köper man in rastpaket speciellt för de mindre barnen, bjuder på frukt i Bamba, förstärkta jul- och påskluncher m.m. Pengar till detta tas in via årsavgifterna, intäkterna från vårens Gårdsfest som anordnas av Föräldraföreningen.
Föräldraföreningen ordnar en fixardag under hösten då vi gärna vill att så många föräldrar som möjligt ställer upp och hjälper till med att göra i ordning t ex klassrummen eller skolgården. Respektive klassföräldrar administrerar arbetet tillsammans med Föräldraföreningen. Förslag och önskemål till fixarprojekt tas gärna emot.
Varje vår i maj anordnar Föräldraföreningen en Gårdsfest där varje klass ansvarar för någon aktivitet. Lotterier, korvgrillning, spel, ansiktsmålning och musikuppträdande är några återkommande inslag.
Utanför Rektorsexpeditionen finns en brevlåda där du kan lägga meddelanden till föreningen.Klassföräldrar
Varje år vid höstterminens start väljer varje klass vid det första klassmötet ett antal föräldrar som fungerar som klassföräldrar. Förutom egna aktiviteter i resp. klass har klassföräldrarna kontakt med Föräldraföreningen för gemensamma aktiviteter på skolan.

Pedagogiskt arbete
Föskoleklass
I förskoleklassen indeladas barnen i mindre grupper om 13 elever. Varje grupp får en mentorsom följer barnets utveckling.
Klass 1- 5
Från och med klass ett tar en klasslärare över ansvaret för elevernas kunskapsutveckling. Klassläraren har föräldramöten och förbereder och genomför utvecklingssamtal för sina elever i klassen
Klass i 6-9
Från och med klass sex blir eleverna indelade i mindre grupper om 11-15 elever. Varje grupp får då en mentor som de träffar på schemalagd tid en timme i veckan. Mentorerna följer elevens utveckling både när det gäller skolarbete och socialt. Mentorerna i samma skolår har också möte en gång i veckan för att diskutera de gemensamma eleverna. Mentorerna får inför utvecklingssamtal skriftlig information om eleverna från respektive ämneslärare.
Läromedel
Alla läromedel som används i undervisningen finns till låns för eleverna. Vill du köpa de böcker som ditt barn använder går det bra att vända sig till respektive lärare.

ITK
I samtliga klassrum finns dataprojektorer och personalen har tillgång till bärbara tjänstedatorer. På sikt är det även meningen att de äldre eleverna skall få tillgång till en studiedator.
Elevråd
Vid höstterminens början väljs vilka som skall ingå i Elevråden. En omröstning äger rum i varje klass. Lilla elevrådet (klass F–5) består av två elev från varje klass, medan det i Stora elevrådet (klass 6–9) finns en elever per mentorsgrupp. Elevråden träffas regelbundet där en lärare medverkar. På mötena diskuteras allt som eleverna tycker att viktigt på skolan. Det kan gälla utemiljön, skolaktiviteter, uppehållsrum m m. Ofta får skolledningen konkreta idéer till förbättringar från Elevråden.
Elevens val
Från klass 4- 5 till och 6- 9 får eleverna varje termin möjlighet att välja ett ämne som man vill utveckla. Det valda ämnet prioriteras då i undervisningen med extra lektion.
Raster
Både korta och långa raster under skoldagen skall tillbringas på skolgården. Från och med klass 6 får eleverna lämna skolgården under förutsättning att de passar tider för lektionstimmarna.
Lunch
Lunch serveras från kl 10.30 – 11.45. De yngsta barnen äter först. Under avsedd tid för lunch finns alltid minst 1 lärare/grupp närvarande.
Lunchmaten köper vi in från restaurang Askimsterassen. Två personer är anställda för att lägga upp och servera maten. Dessutom finns en salladsbar som komplettering till skolmaten.
Skolsköterska
Vår skolsköterska heter Marianne Parmalm Olsson. Hon har mottagning tisdagar och torsdagar 08.15-14.00, tel. 031-834434. Vår skolläkare heter Karin Bergqvist och har mottagning efter överenskommelse med skolsköterskan.
Nationella prov
I klass 3, 5 och 9 görs nationella prov. Proven i år 9 skall vara ett stöd för lärarna i betygssättningen och verka för en likvärdig betygsättning över hela landet. Ämnesproven mäter inte alla mål som finns i läroplanerna och är bara ett av flera mättillfällen och skall alltså inte ses som ett examensprov.
PRAO
Tillsammans med sin mentor och efter samtal med ansvarig lärare, planerar eleverna i klass 8 och 9 en praktikperiod (1 vecka/läsår) på ett företag, organisation eller myndighet. Efter “PRAO-veckan” görs en redovisning som presenteras inför klassen.
Läger- och studieresor
Eleverna i klass 3, 5, 6 och 9 har inplanerade studieresor som skolan delvis finansierar.
Skolfotografering
Fotograferingen sker underbörjan på höstterminen. Tidpunkt meddelas via SchoolSoft.
I samband med skolfotograferingen görs en skolkatalog med adresser och telefonnummer till alla elever, namnlista på lärarkåren och viktiga telefonnummer. Katalogen delas ut till skolans elever, lärare och personal.

Skolgården växer fram